Formularz A1 – co to takiego?

Opiekunki osób starszych, które wyjeżdżają do pracy do Niemiec muszą posiadać potwierdzony przez ZUS druk A1. Druk ten to jedyny dokument, który potwierdza legalność zatrudnienia na terenie państwa, gdzie jest się delegowanym (czyli na terenie Niemiec) oraz fakt opłacania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne.

O druk A1 występuje do ZUSu polski pracodawca. Druk A1 wystawiany jest zawsze na konkretną rodzinę i w przypadku zmiany miejsca pracy (zmiany zlecenia) konieczne jest wnioskowanie o nowy druk. Maksymalny okres delegowania do pracy w Niemczech nie może przekroczyć 24 miesięcy. Konieczna jest wtedy przerwa, która nie może być krótsza niż 2 miesiące. Potem można wyjechać ponownie.

Warunkiem otrzymania potwierdzonego przez ZUS formularza A1 jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu w Polsce przez 30 dni zanim pracodawca oddeleguje do pracy np. do Niemiec. Aby warunek ten został spełniony, osoba taka musi być zrejestrowana w PUP (Powiatowy Urząd Pracy) jako osoba bezrobotna lub też podlegać ubezpieczeniu z tytułu:

  • ubezpieczenia jako członek rodziny,
  • ubezpieczenia w KRUS,
  • ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • ubezpieczenia jako emeryt lub rencista.

W przypadku odmowy poświadczenia przez ZUS druku, pracodawca zobowiązany jest do zgłoszenia swojego pracownika do odpowiednich instytucji w państwie delegowania.

Do każdego kompletu dokumentów przekładanych do ZUS pracodawca musi podejść indywidualnie i w zależności od sytuacji pracownia dostarczyć żądane przez ZUS dokumenty.

Okres oczekiwania na poświadczenie A1 złożonego do ZUS jest różny i trwa od 7 dni do nawet miesiąca. Zazwyczaj dłuższy jest on w sytuacji, kiedy to pracownik jest oddelegowywany po raz pierwszy za granicę z daną firmą.

Poświadczony formularz A1 jest podstawą do wnioskowania o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w NFZ, która opisana jest w innym artykule.