Kommunikation / Porozumiewanie się

Guten Morgen! Dzień dobry! (do 11.00)
Guten Tag! Dzień dobry! (po 11.00)
Wie geht’s dir?/ Wie geht’s Ihnen? Jak się masz? / Jak się pan/pani miewa?
Danke, sehr gut / super / gut / schlecht. Und dir / Ihnen? Dziękuję, bardzo dobrze / super / dobrze / źle.   A ty? / A pan/pani?
Entschuldigen sie bitte. / Hallo. Ich hätte eine Frage. Przepraszam. / Halo. Mam pytanie. Tak proszę?
Entschuldigung. Können Sie mir helfen? – Ja, bitte? Przepraszam. Czy mógłby pan/pani mi pomóc?
Kann ich etwas für Sie tun? Czy mogę jakoś panu/pani pomóc?
Ja gern. / Nein danke, es geht schon. Tak, proszę. / Nie, dziękuję, dam sobie radę.
Danke. / Vielen Dank. Dziękuję. / Bardzo dziękuję.
Ich kann Sie nicht verstehen. Nie rozumiem pana/pani.
Bitte wiederholen Sie das. Proszę, niech pan/pani powtórzy.
Noch einmal bitte. Proszę jeszcze raz.
Bitte sprechen Sie langsamer. Proszę mówić wolniej.
Entschuldigung, habe ich Sie richtig verstanden? Przepraszam, czy dobrze pana/panią zrozumiałem?
Können Sie mir das noch mal genau erklären? Czy może pan/pani jeszcze raz mi to dokładnie wyjaśnić?
Grüße an Ihre Frau. / Grüßen Sie bitte Ihre Frau. Pozdrowienia dla pańskiej żony. / Proszę pozdrowić żonę.
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Mam nadzieję, że wkrótce znów się spotkamy.
Hat mich sehr gefreut. Bardzo mi było miło.
Tut mir Leid, aber ich muss gehen. Przykro mi, ale muszę iść.
Können Sie mir weiterhelfen? Czy może mi pan/pani pomóc?
Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Czy może mi pan/pani powiedzieć, która godzina?
Ich hätte gerne eine Information. Chciałbym uzyskać informacji.
Was ist das deutsche Wort für „stół”? Jaki jest niemiecki odpowiednik słowa „stół”
Wie heißt das auf Deutsch? Jak to się nazywa po niemiecku?
Was ist passiert? Co  się stało?
Was denken Sie darüber? Co pan/pani o tym sądzi?
Und was halten Sie davon? A co pan/pani myśli na ten temat?
Ich denke / finde / glaube … Myślę / uważam / sądzę …
Meiner Meinung nach … Moim zdaniem …
Sie haben Recht. Ma pan/pani rację.
Da bin ich anderer Meinung. Mam inne zdanie.
Das stimmt nicht. To nieprawda.
Mein Vorschlag ist: … Moja propozycja jest następująca:
Kann ich bitte durch? Czy mogę przejść?
Könnte ich mal telefonieren? Czy mógłbym skorzystać z telefonu?
Kann ich hier parken? Czy mogę tu zaparkować?
Entschuldigung, ist der Platz frei? Przepraszam, czy to miejsce jest wolne?
Nein, das geht nicht. Niestety, to niemożliwe.